Mail Marketing

1. Mail marketing: (có chức năng gởi mail theo kế hoạch)

  Số lượng email quản lý tối đa
/account
Số lượng email gửi tối đa
/account /tháng
Tốc độ gửi
(email/giờ)
Chi phí (VNĐ)/tháng
Ultimate 1 1.000 không giới hạn 6000-8000 450,000
Ultimate 2 5.000 1,200,000
Ultimate 3 10.000 1,600,000
Ultimate 4 20.000 1,800,000
Ultimate 5 40.000 3,000,000
Ultimate 6 50.000 3,500,000
Ultimate 7 100.000 6,000,000

Giá chưa 10% VAT